เรียน ผู้รับบำนาญ
  เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป

  เนื้อหาโดยย่อ :
  เมื่อตรวจสอบรายชื่อ ถ้ามีรายชื่อตามที่แจ้ง ให้มาติดต่อ สพป.น่าน เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยให้นำเอกสาร ดังต่อไปนี้มาด้วย อย่างละ 2 ชุด 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/06/2019 เวลา  : 17:52 น. โดย  : กัญชพร เขื่อนคำ
โหลด1 : 30061917526WY4Z1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save