เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
  เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

  เนื้อหาโดยย่อ :
  เนื่องด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.น่าน เขต 1 ได้ตรวจสอบเงินประกันสัญญา ที่โรงเรียนได้นำฝากกับ สพป.น่าน เขต 1 ทั้งหมด (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) ปรากฎตาม ไฟล์ที่แนบ จึงขอให้ทุกโรงเรียนได้กรุณาตรวจสอบรายการเงินประกันสัญญาที่ได้นำฝาก และยังไม่ได้เบิกถอน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากมีรายการใดที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้องตรงกัน ขอให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ (นางชลฤดี สวนนันท์) ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปอนึ่ง เงินประกันสัญญารายการใด ที่พ้นระยะเวลาประกันตามสัญญาแล้ว กรุณาดำเนินเรื่องขอถอนคืนให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต่อไปด้วย


  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/02/2019 เวลา  : 16:01 น. โดย  : ชลฤดี สวนนันท์
โหลด1 : 2102191601D9CY41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save